close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
عنوان مقاله: تبیین در علوم اجتماعی
کانال تلگرام معلم یار (برای ورود کلیک کنید)

با عضویت در کانال تلگرام سایت، جدید ترین مطالب سایت را در تلگرام خود مشاهده کنید


کانال رسمی معلم يار Telegram.me/MoallemYarir
اينستاگرام معلم يار Instagram.com/MoallemYar


عنوان مقاله: تبیین در علوم اجتماعی

سه شنبه 19 مهر 1390
394 views
نظر

 


عنوان مقاله: تبیین در علوم اجتماعی

نویسنده:  ؟؟؟
با توجه به اینکه در جستجوی مطالب، محتوای فایل پاورپوینت مورد جستجو قرار نمی گیرد، مطالب ذیل جهت افزایش توان جستجو اضافه شده است.


قاعده مشائی ارسطوئی ”اتفاق ، نادر است“ یعنی چند حادثه كه ربط سببی با هم ندارند محال است كه به دفعات باهم رخ دهند وگرنه بینشان ارتباطی هست.

ابن سینا در شفا می گوید: ” این قاعده در جایی كار می كند كه اختیاری در كار نباشد وگرنه حوادث بسیاری را می توان از سر اختیار باهم سرنشین كرد“ .قانون علّی

كوهن می گوید :‌” یك تبیین علّی نوع ویژه ای ازتبیین است كه بتوان گفت فلان دسته از پیشامدها یا حوادث علت بهمان معلول بوده اند. وجود قوانینی كه اولی را به دومی پیوند می زنند ضروری است (همان قانون یا قوانین علّی) به نحوی كه باداشتن توصیفی از حوادث مقدم استنتاج معلول به كمك آن قوانین میسر باشد
مثال
 خوردگــی یكی از پیچ های یكی از چرخ های اتومیبل قبل از حركت (C) وتسری آن به بقیه پیچ ها یكی یكی و تدریجی C2 , C1 ..... و بالاخره جدا شدن چرح از رینگ پس از شروع حركت و در نتیجه فرار چرخ از زیر اتومبیل و توقف آن (E) . ” كوهن“ (Cohen) زنجیره C2, C1 ..... را همان مكانیسم علّی می داند.
معیار نظم استقرایی
Critera of Inductive Regularity CIR) (
 اگر P (E / C) ≠ P(E) باشد وقوع C تاثیری بر وقع E داشته است . مثلا احتمال بارش باران E به شرط آنكه هوا ابری شود C (دركل P ( E / C) ) . اما اگر ‍‌‍P (E / C) = P (E) باشد
خطای ایجابی (Falsc Positive) در نظم استقرایی

نظم استقرایی (IR) گاهی به گزافه ادعا می كند !! خطای ایجابی زمانی است كه رابطه علی را بدون وجود واقعی آن ؛ درست تلقی كنیم .

بین دو انگشت سیگاریها قهوه ای می شود (براثر نیكوتین و حرارت) . سیگار كشیدن به سبب نیكوتین و بعضی فعل و انفعالات شیمیایی سرطان زا ست . آیا تلازم و تقارنی بین سرطان و قهوه ای شدن بین دو انگشت وجود دارد ؟نه ضرورتا! پس نظم استقرایی اینجا موجب یكی ضرورت غیر واقعی شده است .
خطای سلبی (False Negative) در نظم استقرایی


نظم استقرایی گاهی باعث می شود تلازم و تقارن واقعی را نادیده بگیریم . مثلا می گویند و استدلال می كنندكه قحطی باعث شورش مردم می شود. ولی دلیل هر شورشی قحطی نیست یاشرط لازم شورش قحطی نیست. خطای سلبی False Negtive بیشتر در مواردی اتفاق می افتد كه پیشامدهای متعددی بالقوه بتوانند باعث حادثه ای شوند .
شرایط لازم و كافی
(NSC: Necessorg & Sufficient Conditions)
یا
IF and Only IF : IFF) )

آیا تنها انرژی حرارتی می تواند شرط لازم و كافی برای گرم شدن باشد؟ معمولا افزایش فشار (نیروی مكانیكی ) نیز می تواند گازها را گرم كند بعضی از اشكال انرژی شیمیایی نیز همین ویژگی رادارند.
C شرط لازم و كافی E است اگر فقط اگر (iff)
1 – C شرط لازم E باشد.
2 – C عضوی از مجموعه عواملی باشد كه رویهم رفته برای وقوع E كافی باشند.
اگر كمی فكر كنید مثال هایی را می یابید كه 1 و 2 هم نقد گردند.
شرط لازم وکافی از مجرای احتمال شرطی
 برگردیم به تئوری احتمال و با احتمال شرطی مطلب را بازنگری كنیم.
  اگر C شرط لازم E باشد ، آنگاه در فقدان C احتمال وقوع E برابر صفر است . یعنی : P ( E / C )= 0
  اگر C شرط كافی وقوع E باشد آنگاه P ( E / C ) = 1
 اكسیژن شرط لازم حیات انسان سالم است C (اكسیژن) شرط لازم E (حیات انسان سالم است) از طرفی اكسیژن شرط كافی هم هست یعنی انسانی سالم با وجود اكسیژن زنده است .
لنگه های آماری ممد و مخل
Enhancing & Inhibiting Statistical Analogues

می توان موارد ”متناظری “ (Parallel) ارائه داد كه لنگه های آماری با استحكام كمتری ظاهر شوند:
ممد (Enhancing)
C ممــد پیشامد E اگر P ( E / C) > P (E) باشد به بیانی وقوع C حتی E را تشدید و احتمال آنرا افزایش می دهند.
مخل (Inhibiting)
C مخل E است اگر P (E / C) < P (E) باشد یعنی وقوع C از احتمال وقوع E می كاهد وقوع آنرا تخفیف می دهد و كند میكند.
شرایط خفته و بیدار كننده
Standing & Instigating Conditions
درواقع عامل بیدار كننده ((Instigating عاملی است كه تحولی در شرایط خفته ((Standing، مولد وقوع معلول به وجود می آورد.

چند شیوه استدلال علّی :
شیوه های نمونه یا مورد پژوهشی (Case Study)

”مطالعه تطبیقی “ (Comparative Study)

”مطالعه میل “ (Mill Study)

نمونه یا مورد پژوهشی (Case Study)

روش مطالعه موردی یا نمونه پژوهشی معمـــولا در مواردی به كــار می رودكه حادثــه ای روی داده است و می خواهیم آنرا علت كاوی كنیم . معمولا پیش زمینه های تاریخی مرتبط كه ممكن است در حضور نمونه مورد نظر دخیل باشند مورد كاوش قرار می گیرند. به عنوان مثال انقلاب چین را به عنوان معلول درنظر بگیرید. در این مورد ، در نگاه اولیه به تاریخ 30 سال قبل از انقلاب و بررسی وقایع ، سه فرضیه خودنمایــی می كننــد كه می توانند علت انقلاب در نظر گرفته شوند.
”روش تطبیقی “
(Comparative Method)

چرا در سوانح طبیعی ، در بعضی روستاهای فقیر، مردم منسجم تر می شوند و در بعضی نه ؟ اگر در نمونه یا مورد انسجام ، عامل ویژه ای مولدیا علت بود كه در نمونه ی گسیخته حضور نداشت . می توان گفت عامل مولد باید در همان عامل موجود و سبب ساز نمونه اول باشد. روشهای ”میل“ دراین مورد كارسازند.
روش های میل
(J.S. Mill)


1– روش اتفاق

2– روش اختلاف
روش اتفاق

باید چند نمونه وقوع موقیت تشكیلات سندیكایی P‌را مطالعه كنیم .فرض كنید وقوع یا حضور را با P و عدم حضور را با a نشان دهیم . حال بیایم در این نمونه های موفق (وقوع p) حضور یا عدم حضور عوامل A تا E را بررسی كنیم . مثلا عوامل Aتا E می توانند عواملی چون زورگویی مدیران، دانش كارگران ، كاهش دستمزدها، تبعیض و آزادی فعالیتهای سندیكایی باشند. در این جا برای اختصار دو مورد وقوع p را درنظر گرفتیم كه باید در هر یك وضعیت عوامل مستقل A تا E را از نظر حضور یا عدم حضور بررسی كنیم . جدول -1 نتیجه بررسی را نشان می دهد.
روش اتفاق

روش اختلاف

حال برویم سراغ روش اختلاف. برمبنای این روش باید حداقل دو مورد یا نمونه را بیابیم كه در یكی موفقیت و در دیگری عدم موفقیت تشكیلات صنفی مشهود باشد
جدول2 بررسی عوامل A تا E را دراین دو مورد نشان می دهد:
نتیجه

مبنای استدلالهای علی در علوم اجتماعی ، اعتقاد به وجود مكانیسم های علی است یعنی C را علت E دانستن معادل این است كه بگوییم مكانیسم علی وجود داردكه وقوع C را به E پیوند می دهد . كشف نظمی استقرایی میان دو متغیر می تواند رابطه علی میان آن دو را مطرح كند.
نظریه ”تفسیر“
(Interpretation)

 رویكرد تبیین به تعمیمات قانونی تاكید دارد. نظریه تفسیر میان ”تبیین و تفهم“ (Explanation & Undres tanding) فرق می گذارد. تبیین، دستیابی به علل عام حادثه ای از حوادث است.تفهم كشف معنای حادثه ای است در زمینه اجتماعی خاص، رویكرد تفهم رویكردی ”معناكاوانه“ (Hermeneutic) است (فقط به فعل نمی پردازد، فعل و فاعل هر دو را باهم می كاود).
 تفسیر یك قرائنی است از حادثه در بستر وقوع آن به منظور كشف معانی آن. علوم اجتماعی تفسیری برای درك عمیقتر رفتار فردی و جمعی بر شناخت بیشتر فاعلیت نظر دارد.
نظریه ”تفسیر“
(Interpretation)
وقتی تفسیری ارائه می شود، مهمترین قضیه ، بررسی صحت آن است . ولی سئوال این است كه محك ما برای بررسی چیست؟ نافذترین معیار محك تفسیر به گمان معتقدین به علوم اجتماعی تفسیری ، هماهنگی است . یعنی ، مرتبط نمودن اجزاء تفسیر باهم و به وجود آوردن یك كل معنادار با اجزایی سازگار یابی تناقض.
فعل جمعی – رفتارهای تكرار شونده – قواعد

رفتاری را فعل می خوانیم كه شخص فاعل به ان معنایی سوبژكتیو (موضوعی نیت دار) دهد (نهان،‌آشكار ، غفلت یا تسلیم) وقتی فعل جمعی است كه در معنای سوبژكتیوش رفتار دیگران منظور شود (وبر) .
خلاصه نظریه تفسیر

رویكرد تفسیری به پدیده های اجتماعی ، نظر به این مهم دارد كه افعال انسانی تابع جهان بینی اجتماعی و سوبژكتیو خاص هستند. پس هر فعل جمعی در یك جهان معنا دارد اجتماعی محصور است . اگر این مدعا را در وسیعترین معنایش به منزله دستوری برای علوم اجتماعی در نظر گیریم ، آیا میتوانیم به همه علوم اجتماعی فرمان دهیم از رویكرد معنا كاوانه استفاده كنند در این صورت كاربرد تبیین علی بسیار محدود میشود.
تبیین ساختاری و وظیفه ای

تبیین ”خدمتی یا وظیفه ای “ (Functional) شئون مختلف جامعه را برحسب پیامدهای سودمندی كه ممكن است برای گستره های وسیعتر اجتماعی داشته باشد، تبیین می كند مثلا شیردهی طولانی مدت به نوزادان در جوامع بدوی می تواند خدمتی برای پایین نگه داشتن سطح جمعیت در این جوامع كه غذا از طریق شكار و میوه چینی به دشواری تامین می شود، در برداشته باشد(حفظ تعادل)
تبیین ”ساختاری“
(Structural)

در این نوع تبیین شئون جامعه بر حسب اوصاف پیش بینی پذیر ساختاری جامعه تدوین می شوند . مثلا افزایش قیمت زمین در تهران و شهرهای بزرگ به علت جمعیت زیاد و گران شدن قیمت مصالح ساختمانی متلازم اند
ولی این افزایش در شهرهای كوچك مشهود نیست چون مصالح ساختمانی شهرهای كوچك و روستاها از نوع سنتی اند وافزایش جمعیت در آنها نیز نرخ جوامع شهری را ندارد.
فونكسیونالیسم

تبیین وظیفه ای بیشتر در مورد سیستم هایی به كار می رود كه گرایش به خود تنظیمی دارند (یا حفظ تعادل) . مثلا تثبیت قیمت در بازار رقابتی هنگامی كه بتوان با كم و زیاد كردن (تولید یا عرضه) اثر افزایش یا كاهش تقاضا را منتفی كرد. (با فزونی تقاضا ، قیمت بالا می رود و تولید كنندگان دیگر عرضه خود را بالا می برند و افزایش عرضه قیمت را به سمت تعادل می برد .)
ساختار گرایی یا ” استراكچرالیسم“

ساختار گرایان ساختارهای اجتماعی را علت اصلی پدیده های اجتماعی می دانند (الگوی اول) . ساختار گرایان الگوی دومی را نیز مطرح می كند. این الگو ظاهرا از قلمرو زبان شناسی اقتباس شده است بر طبق آن ساختارها یا قواعد اتنزاعی زیرین وجود دارند كه با جفت شدن با پدیده های بیرونی، پدیده های اصلی اجتماعی را به وجود می آورند.
نتیجه گیری

تبیین های ساختاری وخدمتی انواع مستقلی از تبیین اجتماعی نیستند. تبیین خدمتی یا وظیفه ای نوع پیچیده ای از تبیین علی است كه در آن استعداد عاملی برای تولید اثری در آینده مطرح است. تبیین ساختاری بر دو قسم است یا از دو الگو می تواند تبعیت كند . در الگوی اول یا ساختارگرایی واحدهایی از ساختار اجتماعی را علت پدیده های دیگر اجتماعی می شمارد در این الگو مبانی خرد كاملا مطرح است . الگوی دوم یا ” نظریه زاینده“ (Generative Melhod) سعی دریافتن مجموعه ای از قواعد انتزاعی به عنوان پیش زمینه های لازم تولید پدیده های اجتماعی دارد.لینک دانلود در ادامـ ـه مطلب


براي نمايش ادامه اين مطلب بايد عضو شويد !
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : *

اگر قبلا ثبت نام کرديد ميتوانيد از فرم زير وارد شويد و مطلب رو مشاهده نماييد !
نام کاربری :
رمز عبور :
برچسب ها

نظرات

شما نيز نظري براي اين مطلب ارسال نماييد:
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

مطالب مشابه