close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
عنوان مقاله: سیاستها واهداف انتشار تكنولوژیكی در اسپانیا
کانال تلگرام معلم یار (برای ورود کلیک کنید)

با عضویت در کانال تلگرام سایت، جدید ترین مطالب سایت را در تلگرام خود مشاهده کنید


عنوان مقاله: سیاستها واهداف انتشار تكنولوژیكی در اسپانیا

سه شنبه 19 مهر 1390
220 views
نظر
عنوان مقاله:  سیاستها واهداف انتشار تكنولوژیكی در اسپانیا

نویسنده:
مهدی شیرازی شایستهبا توجه به اینکه در جستجوی مطالب، محتوای فایل پاورپوینت مورد جستجو قرار نمی گیرد، مطالب ذیل جهت افزایش توان جستجو اضافه شده است.


• هدف اصلی :
• دراسپانیا هدف اصلی ازسیاستهای نوآوری وانتشار : بالا بردن رقابت پذیری مؤسسات می‌باشد.
• در اوایل 1996 وزارت صنعت وانرژی اسپانیا (MINER ) روی فعالیتهای R&D ونوآوری موسسات مطالعه ای انجام داد بین 93ـ86 هزینه های R&D با یك نرخ متوسط سالیانه 8/7% افزایش داشت اگر چه افت شدیدی در سالهای بین 93ـ91 به خاطر ركود داشت . تعداد موسساتی كه فعالیت R&D گزارش می كردند 9/8% افزایش و تعداد محققین 4/9% افزایش پیدا كرد .
انتشار به عنوان وسیله تقویت نوآوری
• انتشار تكنولوژی یك بخش حیاتی از فرایند نوآوری می باشد زیر آن دلالت برپذیرش واستفاده تجاری از نوآوری ها بوسیله كاربرها می كند . درحقیقت نوآوری وانتشار دوروی یك سكه هستند كه نوآوری منجر به انتشار می شود وبرسطوح تكنولوژیكی بنگاه اثر می گذارد درنتیجه تقاضای جدیدی برای تكنولوژی ایجاد می كند وباعث ایجاد نوآوری های بیشتری می شود .
• یك مشخصه مهم از سیاست انتشار تكنولوژی دراسپانیا ، رشد تمركز زدایی بود ودولتهای منطقه ای استراتژی انتشار رابرای بهبود ظرفیت تكنولوژیكی بنگاههای درقلمرو خودشان توسعه دادند .
• ارتقا R&D وفعالیتهای نوآورانه و انتشار تكنولوژی در موسسات اسپانیا از طریق برنامه ها واعتبارات مالی (MINER ) وبرنامه R&D واز طریق مشوقهای مالیاتی بود .
انتشار ومحدودیتهای ارزیابی
• به خاطر مشكلات ارزیابی برنامه ها ونهادهای مسئول یك ارزیابی جامع نتوانست ارائه شود كه از دلایل آن می توان به :
• ـ اثرات این سیاستها غالبا درمیان مدت وبلند مدت احساس می شد وبرآورد نتایج پس از زمان كم از اجرا غیر ممكن بود .
• ـ سیاستها اثرات غیر مستقیم مثبت ومنفی دارندكه اغلب ارزیابی آنها مشكل است
• ـ شاخصها برای مقایسه موقعیت قبل وبعد از بكارگیری این سیاست همیشه دردسترس نیستند .
• ـ عوامل خارجی ممكن است برنتیجه اثر گذار باشند كه ارزیابی آنها مشكل است مثلاً ركود اسپانیا.
برنامه ها وفعالیتهای انتشار تكنولوژی
• بهبود پذیرش وجذب تكنولوژیهای خاص :

• بهبود ظرفیت تكنولوژیكی بنگاههای گیرنده تكنولوژی :

• ایجاد ظرفیت نوآوری در بنگاه :
بهبود پذیرش وجذب تكنولوژیهای خاص :
مختص تكنولوژی (Technology_specific)
• هدف از این پروژه ها جذب تكنولوژیهای جدید به وسیله موسسات است . هزنیه آنها تا 5/92% به وسیله وامهای كم بهره به ویژه درمناطق نامساعد به وسیله مركز توسعه تكنولوژیكی صنایع (CDTI ) تامین می شود. همچنین به وسیله حكومتهای منطقه ای نیز بعضی سرمایه گذاری ها انجام می شود .
جذب تكنولوژیهای وابسته به محیط در برنامه هایPITMA
• برنامه عمل تكنولوژی وابسته به محیط (PITMA) وزارت صنایع برای كمك به صنعت اسپانیا درهماهنگ كردن روشهایشان با قوانین ملی واروپایی حمایت می كند . همچنین شامل تعدیل فرآیند تولید ،روشهای تجاری سازی ومصرفی مواد خام جدید می باشد . Grantتا 15% وحتی تا 25% به شرطی كه هدف رسیدن به سطحی از كیفیت كه بالاتر از قوانین وضع شده باشد .
برنامه حمایت تكنولوژیكی از صنایع پایه وتبدیلی (SBT )
• هدف ارتقاء نوآوری تكنولوژیكی ومدرنیزه كردن Tech دربخش صنایع بالغ بود . SBT سوبسید جهت توسعه R&Dوخرید تجهیزات R&D بوسیله موسسات ومراكز تكنولوژی فراهم می كند . ارتقاء همكاری بین مراكز وایجاد مراكز خدمات تكنولوژیهای جدید. Grant تا 35% برایSME وتا 40% برا ی مناطق دور افتاده وبرای سازمانهای بدون سود تا50% .
• نتیجه برنامه های SBT : افزایش سرمایه گذاری MINER در طول دهه ی 95ـ91 ورشد 4/110% هزینه پروژه ها به وسیله بنگاهها وكاهش 22/3% كمكهای مالی دولتی
• كه نشان دهندة استفاده كارا از سرمایه های دولتی بوده ونیز تعداد پروژه های از 76 به 234 افزایش یافت .
مختص نهادها (Institution- specific)
• اداره علائم تجاری و Patent اسپانیا : ( OEpm)
• این اداره تحت پوششMINTER مسئول Patent وگسترش بین المللی آنها ارائه محدودة وسیعی از خدمات برای ارتقاء وانتشار اطلاعات مربوط به مالكیت صنعتی از قبیل خدماتpublication وDocumentation وDatabase ارائه می كند .

• publication service: انتشار چندین بولتن ومقاله وكتاب و…
• Database service
• CIBEPAT : فهرست اطلاعات مربوط به Patent ها
• INPAMAR : كتابچه راهنمایی از علائم تجاری وبین المللی كسب وكار های ثبت شده
• فعالیتهای انتشار OEpm :
• افزایش آگاهی بخشهای درگیر در R&D مثل موسسات ودانشگاهها و… از اهمیت حقوق مالكیت Patent ها ارائه كنفرانسها وسمینارها ونمایشگاهها و publicationهای جدید ، برنامه های تخصصی ، قرارداد با نهادهایی كه می توانند جهت ارتقاء با OEpm همكاری كنند. نتیجه آن افزایش قابل ملاحظه ای درتعداد استفاده كنندگان از خدمات OEpm بود .
متخصص بخش (Sector_specific)
• پذیرش وتوسعهtech در بخش منسوجات :
• حمایت مالی MINER از پروژه های ترفیع رقابت پذیری در صنعت منسوجات وكمك به ارتقاء تكنولوژیهای خاص از قبیل CAE,CAM,CADوسیستم اتوماسیون وبه روز كردن knowledge base موسسات SME در بخش منسوجات . Grant تا 20% ازهزینه ها برای بنگاهها تا 50% از هزینه ایجاد انجمن های تحقیقاتی وفنی وتا 70% از هزینه‌های آموزشی .
بهبود ظرفیت تكنولوژیكی بنگاههای گیرنده تكنولوژی :
همكاری های فنی :
• MINER سرمایه گذاری زیادی را برای شناسایی تكنولوژی وارزیابی آن ونیز همكاری فنی انجام داد كه شامل آموزش تخصصهای فنی ومهندسان ودوره های ارتقاء وانتشار تكنولوژی بود در 1995 ، 85 پروژه حدوداً 8/3 میلیون پزوت Grant از طرف دولت داشت .
مركز توسعه تكنولوژیكی صنایع ( CDTI) .
• اهداف CDTI در ارتباط با انتشارTech :
• هدف اصلی : فراهم كردن اطلاعات برای امكان پذیری برنامه های بین المللی پیشنهاد شده برای بنگاههای اسپانیایی وارتقاء ماكسیم مشاركت بنگاههای اسپانیایی دراین برنامه‌ها، نه فقط درتعداد بلكه دركیفیت مشاركت ، زیرا دراین برنامه ها ، بابنگاهای خارجی تعامل زیاد است كه این تعامل یك عامل مهم انتشار تكنولوژی است .
• ـ ایجاد محیط مطلوب برای نوآوری
• ـ فراهم كردن اطلاعات دربارة تكنولوژیهای موجود وجدید وفرصتهای تكنولوژیكی برای بنگاهها مخصوصا SME ها .
• ـ كمك به بنگاهها در جذب Tech با ارائه خدمات تكنولوژیكی درانتقال Tech ، آموزش ومشاوره ها
• ـ حمایت مالی

• CDTI اداره تكنولوژی وكسب وكار اسپانیا ( SBTO) رادرتوكیو با هدف كمك به بنگاههای اسپانیایی در كشورهای كره وژاپن و دیگر كشورهای آسیایی تاسیس كرد . CDTI در برزیل هم نماینده دارد و تعداد بیشماری معاهده وتوافقنامه به آژانسهای دیگر كشورها جهت كمك به بنگاههای اسپانیایی در برقراری شراكت وAlliance واتحادهای تكنولوژیكی دارد .
مدرسه برای مدیریت صنایع (EOI )
• وابسته بهMINER می باشد وبه آموزش مدیریت كسب وكار ، مدیریت تكنولوژی ،مدیریت محیطی ،مدیریت كیفیت ومدیریت در SME می پردازد درسال 96 و144
• دوره وسمینار كه شامل مدیریت كار آفرینی ومدیریت SMEها برگزار كرد . مدرسه 11مدرك استادی ارائه می‌كند واخیراً 2 مدرك دیگر در مدیریت تكنولوژی وكیفیت ارائه می دهد .
مراكز تكنولوژی ونوآوری :
• نهادهای غیرانتفایی هستند كه برای توسعه صنعت در یك بخش یا منطقه ای به وجود آمده اند . هدف اصلی این مراكز افزایش استفاده موسسات ا زمنابع علم وتكنولوژی به منظور ارتقاء مستمر نوآوری است .
• 60% فعالیتهای این مركز روی R&D می باشد و40% تقریبا مرتبط به انتشار ( Diffusion ) می باشد :
• ـ 16% فراهم كردن همكاری فنی وآگاهی دادن به بنگاهها از تكنولوژیهای پیشرفته
• ـ 7% روی آزمایش كیفیت صرف می شود كه روش خوبی برای یافتن نیازهای تكنولوژیكی بنگاه است .
• ـ 4% به فعالیتهای استاندارد سازی ، تأیید ات رسمی ومجوزها
• ـ 8% فعالیتهای آموزشی مورد نیاز بنگاهها جهت كاربرد تكنولوژیهای جدید
• ـ 2% فعالیتهای اطلاعاتی و Documentation
• ـ 3% كمك به بنگاه در بهبود موقعیت رقابتی دربازار
• مثال : انجمن تكنولوژیكی صنعت كنش ( INESCOP)
شبكه OTRI/OTT :
• ایجاد این شبكه به وسیله برنامه ملی R&D گامی مهم به سمت ارتقاء tech اسپانیا بود . هدف استفاده بهتر از بودجه دولتی برای R&D از طریق بهبود همكاری بین محققین نهادهای دولتی و بخش خصوصی بود . اداره انتقال نتایج تحقیق (OTRI) این وظیفه را برعهده داشت كه واحدهای OTRI در دانشگاهها ونهادهای تحقیقاتی دولتی وانجمنهای صنعتی واقع شده اند .


لینک دانلود در ادامـ ـه مطلب


براي نمايش ادامه اين مطلب بايد عضو شويد !
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : *

اگر قبلا ثبت نام کرديد ميتوانيد از فرم زير وارد شويد و مطلب رو مشاهده نماييد !
نام کاربری :
رمز عبور :
برچسب ها

نظرات

شما نيز نظري براي اين مطلب ارسال نماييد:
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

مطالب مشابه